صدور صورتحساب آب و انرژی مجتمع های ساختمانی

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | خدمات

  مهمترین هدف از بکارگیری سامانه ساب میترینگ در مجتمع های ساختمانی تقسیم عادلانه هزینه ها به نسبت میزان مصرف میان مشترکین می باشد. در چنین پروژه هایی شرکت های توزیع کننده نسبت به صدور قبض اصلی برای یک کنتور حجمی (Bulk meter) اقدام می کنند. بنابرین سیستم ساب میترینگ باید قابلیت تولید قبوض فرعی […]

بسته جامع اندازه گیری هوشمند

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | خدمات

امروزه، با در نظر گرفتن بحران جدی تامین منابع آب و انرژی در بسیاری از بخش های کشور عزیزمان ایران، فناوری هایی که بتوانند منجر به مدیریت و پایش صحیح چرخه “توزیع – مصرف” شده و ارتقاء فرهنگ مصرف آب و انرژی توسط شهروندان را به دنبال داشته باشند یکی از ملزومات پروژه های ساختمانی […]