قرائت از راه دور(AMR)، سیستم های رادیویی و نرم افزار

امروزه راه حل های قرائت از راه دور داده های مصارف به طور فزاینده از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند، چرا که داده های جمع آوری شده پایه و اساس ارزیابی های انرژی و در نتیجه مدیریت و صرفه جویی در هزینه می باشد.
همچنین از طریق استفاده از سیستم های اندازه گیری هوشمند و نظارت بر انرژی از سوءاستفاده و دستکاری دستگاه های اندازه گیری جلوگیری می شود.
امروز، تجهیزات اندازه گیری نه تنها باید از دقت کافی برخوردار باشند بلکه باید بتوانند تا اطلاعات را از طریق رابط های مناسب ثبت کنند.
سیستم ها و فن آوری های ZENNER ، راه حل های ساختاری ماژولار را برای این منظور فراهم کرده اند .
مجموعه تجهیزات و فن آوری های ما شامل هر دو نوع تجهیزات کابلی و تجهیزات بدون سیم و همچنین نرم افزار های مرتبط جهت جمع آوری اطلاعات جهت صدور صورت حساب است.

انرژی متر (کنتور حرارت و برودت)

کنتور آب هوشمند

کنتور گاز هوشمند