برج اداری برزیل – تهران

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ | دسته‌بندی: پروژه ها

پروژه مجتمع اداری برزیل

کارفرما: شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی – شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیریت پروژه : شرکت رهپو ساخت شارستان

پیمان مدیریت تاسیسات : شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران

مطالب مرتبط