امروزه؛ موضوع اندازه گیری مصارف آب و انرژی و مدیریت مصرف در بخش های مختلف صنعتی، خدماتی و خانگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقوله اندازه گیری از توسعه تکنولوژی های نوین بی بهره نبوده است، به ویژه در حوزه ارتباط بین تجهیزات و ارسال اطلاعات جهت مانیتورینگ مصارف و مدیریت بر اساس اطلاعات دقیق و لحظه ای.

گروه شرکت های راهبرد آمادگی دارد، تجربیات ارزشمند داخلی و خارجی در این حوزه را به مشتریان ارجمند ارائه نماید.